Przejdź do treści strony

Deklaracja dostępności serwisu wikom.korsze.pl


„WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://wikom.korsze.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 15 grudnia 2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 grudnia 2022 r.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.1., z powodu następujących niezgodności : brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików, jako dostępnych dla osób niepełnosprawnych,odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,

Oświadczenie sporządzono dnia 15 grudnia 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest --------,adres poczty elektronicznej wikom@korsze.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 754 05 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa/


Dostępność architektoniczna


Siedziba Spółki mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 40 w Korszach. Do obiektu prowadzą wejścia, pierwsze ogólnodostępne dla interesantów od strony ulicy Wojska Polskiego i drugie od strony posesji, służące wyłącznie dla pracowników Spółki. Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo – schody prowadzące do głównego wejścia. Drzwi wejściowe nie są automatyczne – w przypadku osób mających problem z poruszaniem się – otwarcie drzwi wymaga pomocy drugiej osoby. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Zakładu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed budynek/ewentualnego dojazdu do zainteresowanego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w całym kraju, od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej. Wszelkie formalności prosimy załatwiać przy okienku kasowym. Punkt do dezynfekcji rąk znajduję obok wejścia to toalety (w głównym holu).

Punkt kasowy (okienko kasowe) znajduje się po lewej stronie holu głównego. Informacja o godzinach pracy kasy znajduje się na drzwiach wejściowych dla interesantów.

Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie przy wejściu do holu głównego. Nie jest specjalistycznie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek w najbliższym otoczeniu nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych oraz miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), jednakże istnieje możliwość wjazdu osób ze szczególnymi potrzebami na teren placu manewrowego i zaparkowania bezpośrednio przy budynku administracyjnym, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem biura.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu. Pracownicy nie posiadają umiejętności komunikowania się przy pomocy języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.