Przejdź do treści strony

Regulamin cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Korsze

§ 1. 1. W celu zapewnienia właściwej organizacji korzystania z cmentarzy komunalnych, w tym umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarzy osoby z nich korzystające zobowiązuje się do stosowania poniższego regulaminu.
2. Cmentarze komunalne są własnością Gminy Korsze i podlegają nadzorowi Burmistrza Korsz.
3. Cmentarzami zarządza Administrator wyłoniony przez Burmistrza Korsz - zwany dalej "Administratorem".
4. Osoby organizujące ceremonię pogrzebową powinny zgłosić się do Administratora w celu uzgodnienia warunków pochówku, w tym lokalizacji grobu oraz uiszczenia opłat.
5. Administratorowi przedstawia się jeden egzemplarz karty zgonu zawierający adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu i inne dokumenty, jeżeli są wymagane.
6. Cmentarze otwarte są codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 6:00 do 22:00, w pozostałym okresie w godzinach od 7:00 do 19:00.
7. Pochówki mogą odbywać się codziennie w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 9:00 do 18:00, w pozostałym okresie w godzinach od 9:00 do 16:00.
8. Informacje o Administratorze cmentarzy komunalnych powinny być wywieszone na tablicach informacyjnych przy bramach wejściowych na cmentarze oraz w siedzibie Administratora.

§ 2. 1. Do obowiązków Administratora cmentarzy komunalnych należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu;
2) nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu cmentarzy według planu zagospodarowania cmentarzy;
3) stałe monitorowanie stopnia wykorzystania miejsc przeznaczonych na pochówek i podejmowanie inicjatywy w celu utrzymania cmentarzy w stanie czynnym;
4) nadzór i kontrola prawidłowości wykonania czynności związanych z grzebaniem zmarłych na terenie cmentarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) prowadzenie ksiąg cmentarnych i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami;
6) utrzymanie cmentarza w należytym stanie technicznym;
7) konserwacja i utrzymanie w sprawności istniejącej na cmentarzach infrastruktury;
8) bieżące utrzymanie porządku oraz utrzymanie we właściwym stanie zieleni na terenie cmentarzy;
9) wykonywanie innych czynności określonych przepisami prawa w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych.
2. Organizacja i wybór sposobu wykonywania obowiązków należy do Administratora.

§ 3. 1. Cmentarze komunalne są stale dostępne dla ruchu pieszego.
2. Wjazd pojazdem mechanicznym na teren cmentarza możliwy jest w przypadku uzasadnionej potrzeby np. pochówek, budowa lub naprawa pomnika i wymaga uzgodnienia z Administratorem.

§ 4. 1. Zagospodarowanie terenu cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania cmentarza uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie i drogi dojazdowe.
2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a wymiary grobów i odstępy między nimi zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z którymi osoby zajmujące się pochówkiem zostaną zapoznane przez Administratora przy załatwianiu pochówku.
3. Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych i urnowych.

§ 5. 1. Osoby korzystające z cmentarzy zobowiązane są wnosić do Administratora opłaty za:
a) miejsca grzebalne (pochówki),
b) rezerwację miejsca grzebalnego,
c) utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu przez Administratora,
d) wykonanie czynności administracyjnych związanych z ekshumacją,
e) wjazd na cmentarz pojazdem mechanicznym, w sytuacjach innych niż przeprowadzenie pochówku,
f) korzystanie z sali domu przedpogrzebowego;

§ 6. 1. W przypadku nie dokonania wpłaty za miejsce grzebalne na następne 20 lat do dnia upływu opłaconego okresu - grób kwalifikuje się do likwidacji.
2. Likwidacja powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie na co najmniej 12 miesięcy przed terminem likwidacji.
3. W przypadku, gdy istnieje możliwość ustalenia adresu rodziny pochowanej osoby, administrator zawiadamia listem poleconym o planowanej likwidacji grobu.
4. Z czynności związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.
5. W sytuacji, gdy nie wniesiono opłaty za rezerwację miejsca grzebalnego na kolejne 20 lat do dnia upływuopłaconego okresu - Administrator anuluje rezerwację powiadamiając listem poleconym osobę, która jej dokonała na posiadany adres o anulowaniu rezerwacji.

§ 7. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana po przedstawieniu wymaganych przepisami dokumentów oraz po uzgodnieniu z Administratorem.

§ 8. 1. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z rezerwacji miejsca grzebalnego w dowolnym terminie jednak bez prawa zwrotu poniesionych przez rezerwującego kosztów.
2. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji Administratora cmentarzy. Opłata nie podlega zwrotowi.

§ 9. 1. Wykonawcy przeprowadzający prace na cmentarzu komunalnym, a w szczególności: usługi pogrzebowe, cmentarne, budowlane lub kamieniarskie, zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
2) zapewnienia czystości, porządku i estetyki na terenie swoich robót,
3) naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód na cmentarzu komunalnym,
4) prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami prawa budowlanego, bhp, sanitarnymi i ochrony środowiska.
2. Podmioty gospodarcze mogą świadczyć swoje usługi na terenie cmentarzy jedynie w dni robocze w godzinach 8:00 -15:00.
3. Ustęp 2 nie dotyczy podmiotów gospodarczych dokonujących usługi pochówku.
4. W przypadku stwierdzenia dokonania szkód na cmentarzu komunalnym, Administrator ustala osobę odpowiedzialną i wzywa ją pisemnie do ich naprawienia.
5. W przypadku nie naprawienia szkód w terminie 7 dni od otrzymania wezwania osoba odpowiedzialna ich powstania zostanie obciążona kosztami ich naprawy przez Administratora.

§ 10. Umiejscowienie i ukształtowanie wszelkich elementów cmentarza, w tym: grobów pojedynczych, kwater zbiorowych, nagrobków, pomników, tablic i innych oznak czczenia zmarłych, a także ustawienie ławek, reklam, sadzenia drzew i krzewów wymaga uzgodnienia z Administratorem.

§ 11. Wszelkie skargi, wnioski i opinie dotyczące cmentarza przyjmuje Administrator cmentarza

§ 12. 1. Osoby opiekujące się grobami powinny utrzymywać groby w czystości. Śmieci należy składować w pojemnikach do tego przeznaczonych.
3. Elementy wymienianych nagrobków muszą zostać usunięte z terenu cmentarza przez osoby lub podmioty dokonujące wymiany.
4. Zabrania się wrzucania gruzu i fragmentów pomników do pojemników na śmieci ustawionych na terenie cmentarzy.
5. Zabrania się na terenie cmentarza i w jego bezpośrednim sąsiedztwie mycia samochodów, urządzeń, czy narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia prac budowlanych, kamieniarskich oraz pogrzebowych.

§ 13. 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
2) zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym i osobom ich odwiedzającym,
3) dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu,
4) sprawowania pieczy nad osobami będącymi pod ich opieką podczas pobytu na cmentarzu.
2. Na terenie cmentarza zabrania się:
1) wykonywania działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę cmentarza,
2) wprowadzania zwierząt,
3) przebywania osób w stanie wskazującym na nietrzeźwość oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,

§ 14. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz naruszenie porządku i spokoju publicznego na terenie cmentarza, zaśmiecanie, niszczenie i uszkadzanie urządzeń i roślinności wynikające z niniejszego regulaminu jest zagrożone odpowiedzialnością karną przewidzianą ww. ustawą oraz przepisami ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. z 2015 r., poz. 1094, z późn. zm.).

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Korsze

§ 1. 1. Ustala się opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Korsze, w następujących wysokościach:

I. Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat*


1. Miejsce na grób ziemny pojedynczy  - 216,00 zł
2. Miejsce na grób ziemny dla dziecka do lat 6  - 108,00 zł
3. Miejsce na grób ziemny rodzinny dwumiejscowy  - 324,00 zł
4. Miejsce na grób murowany jednomiejscowy  - 324,00 zł
5. Miejsce na grób urnowy ziemny na jedną urnę  - 162,00 zł
6. Każde dochowanie urny do grobu ziemnego, murowanego lub urnowego (po roku od jego założenia) - 108,00 zł
7. Miejsce na grób murowany dwumiejscowy (grobowiec)** -  540,00 zł
8. Miejsce na grób murowany 3-4 miejscowy (grobowiec)** -  972,00 zł
9. Miejsce na grób murowany powyżej 4 miejsc (grobowiec)** -  1296,00 zł

II. Opłaty pozostałe


10. Rezerwacja miejsca na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych i murowanych - 432,00 zł
11. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu przez Administratora – jednorazowa opłata eksploatacyjna za okres 20 lat (płatna łącznie z opłatami z pkt I)  - 123,00 zł
12. Wykonanie czynności administracyjnych związanych z ekshumacją  - 123,00 zł
13. Wjazd samochodem na cmentarz w sprawach innych niż dokonanie pochówku  - 61,50 zł
14. Korzystanie z sali domu przedpogrzebowego za pierwszą dobę: 75,60 zł za każdą następną rozpoczęta dobę:  - 54,00 zł

*po 20 latach należy wnieść nową opłatę
** nie trzeba wnosić nowej opłaty po 20 latach