Przejdź do treści strony

Nielegalne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Spółka WIKOM informuje, że od dnia 19.04.2024 r. wraz z Urzędem Miasta Korsze rozpocznie kontrole w celu wykrycia nielegalnych podłączeń zrzutów wody deszczowej i ścieków do kanalizacji sanitarnej. Kontrola przeprowadzona będzie przy użyciu specjalnego sprzętu wytwarzającego dym, który jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

Zgodnie z art. 9 i 28 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

  • kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł
  • kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności
    albo grzywny do 10 000 zł.
  • Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

W związku z powyższym Spółka WIKOM zachęca do zgłaszania legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, pomożemy Państwu na każdym etapie postępowania.

Brak dostępnych wiadomości.