wikomkorsze


Szanowni Państwo,

„WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach informuje o aktualnych godzinach pracy firmy oraz o danych do kontaktu:

- GODZINY OTWARCIA (poniedziałek-piątek) w godz. 700-1500

- KASA (poniedziałek-piątek) w godz. 700-1400

- BIURO OBSŁUGI KLIENTA (poniedziałek-piątek) w godz. 700-1500                      tel. 89 754 05 45

fax 89 754 05 92- adres e-mail na który można podać stan wodomierza: odczyt@wikom.korsze.pl

- CAŁODOBOWE POGOTOWIE WOD-KAN tel. 89 754 01 84


KOMUNIKAT

"WIKOM" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. zawiadamia, że zgonie z decyzją

Nr BI.RET.070 7142018.IT z dnia 16 maja 2018 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korsze w okresie:

od dnia 12 czerwca 2019r. do dnia 11 czerwca 2020r.

Taryfa za dostawę wody

G-1 gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, cele socjalne - 3,77 zł

G-2 cele produkcyjne, kontakt z żywnością - 3,81 zł

G-3 przemysł pozostały - 3,83 zł

Gmina na cele p.poż.- 3,77 zł


Za odprowadzone ścieki

Wszyscy odbiorcy usług - 4,60 zł


Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynosi 8%.
KOMUNIKAT Z DNIA 18 MAJA 2018 R.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu Głowbity.

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym
 w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Strefa zaopatrzenia wodociągu obejmuje miejscowość Głowbity.KOMUNIKAT Z DNIA 5 KWIETNIA 2018 R.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, zgodnie z §26 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że 5 kwietnia 2018 r.
wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
 z wodociągu Głowbity z uwagi na ponadnormatywną zwartość manganu.

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym
 w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Stwierdzone przekroczenie manganu
 nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może jednak pogarszać właściwości organoleptyczne wody.

Strefa zaopatrzenia wodociągu obejmuje miejscowość Głowbity.

KOMUNIKAT Z DNIA 8 LUTEGO 2018 R.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie, zgodnie z §26 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) informuje,
że 8 lutego 2018 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dzierżążnik, z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne
ogólną liczbą bakterii w 22°C.

Woda z wodociągu Dzierżążnik może być używana do celów gospodarczych
takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie, pranie, mycie naczyń w zmywarkach itp.

Woda do spożycia, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów może być
wykorzystywana po przygotowaniu.

Strefa zaopatrzenia wodociągu obejmuje miejscowość Dzierżążnik.

Galeria zdjęć