Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów używanych przez „WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o.

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów używanych przez „WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach

„WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach ogłasza pisemny konkurs na najbardziej korzystną cenowo ofertę zakupu pojazdów używanych stanowiących własność Spółki.

1. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są pojazdy wg poniższej listy. Wikom informuje, że oferty można składać na poszczególne pojazdy (części zamówienia) znajdujące się na liście. Oferty w każdej części konkursu będą rozpatrywane oddzielnie.

 

nr rej

marka/typ

Cena minimalna
brutto

Wskazanie licznika

uwagi

rok
produkcji

BRAK

OSTRÓWEK K-162

NR FABR. 12134

NR PODWOZIA 657044

25 000,00 zł

2392 mth

Ogólny stan techniczny i wizualny średni, wymaga bieżącego przeglądu oraz ewentualnych napraw

1991

BRAK

WÓZ ASENIZACYJNY

BECZKA PS-45

5600,00 zł

-

Ogólny stan techniczny zły, wymaga napraw bieżących, serwisowych (słaba wydajność pompy, zły stan opon, brak uk. hamulcowego sprawnego)

1981

OLP 205G

PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA AUTOSAN D47

8000,00 zł

-

Ogólny stan techniczny i wizualny zły, różny stan ogumienia, przerdzewiała podłoga, skrzywiony zaczep główny, uszkodzone oświetlenie tylne, wymaga bieżącego przeglądu, ewentualnych napraw

1981

NKE

29UN

FIAT DOBLO

1000,00 zł

391339 km

Uszkodzony alternator, wymaga bieżącego przeglądu oraz ewentualnych napraw m.in. sprzęgła, korozja podłużnicy  

2004

 

2. Kryteria oceny ofert.

Złożone w niniejszym postępowaniu oferty na poszczególne pojazdy zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

Cena ofertowa brutto — waga procentowa 100%.

Najkorzystniejszą ofertą w niniejszym postępowaniu jest oferta zawierająca najwyższą cenę za pojazd.

3. Oferowana cena ofertowa nie może być niższa od ceny minimalnej pojazdu podanej w pkt 1 Przedmiot sprzedaży.

4. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opisanych: „Sprzedaż pojazdów używanych przez „WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach", w terminie do 8.05.2023 r. do godziny 12:00 w siedzibie Spółki: ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze.

5. Dodatkowe informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać „WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach, tel. (89) 754 05 45, e-mail: wikom@korsze.pl

6. Pojazdy można oglądać w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

- na terenie siedziby „WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze (OSTRÓWEK K-162, FIAT DOBLO)

- na terenie oczyszczalni ścieków w Korszach, ul. Przemysłowa 6, 11-430 Korsze (PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA AUTOSAN D47, WÓZ ASENIZACYJNY BECZKA PS-45)

Osoba do kontaktu:

Andrzej Wankiewicz: tel. 660 506 355, (89) 754 05 45

7. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, początek biegu terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu terminu składania ofert.

8. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent, „WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Dokumenty oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczono na stronie internetowej pod adresem: www.wikom.korsze.pl

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

1. Część jawna tj. komisyjne otwarcie ofert i ich ocena formalna — odbędzie się w siedzibie „WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach, adres: ul. Wojska Polskiego 40 w dniu 8.05.2023 r. o godzinie 12:30. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

2. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty — załącznik nr 1:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osób prawnych należy załączyć aktualny dokument rejestrowy potwierdzający prawo do reprezentacji podmiotu),

2) datę sporządzenia oferty,

3) propozycję ceny,

4) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem pojazdów będącej przedmiotem sprzedaży i nie wnosi żadnych zastrzeżeń,

5) numer telefonu kontaktowego,

6) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.

3. Przy wyborze oferty komisja będzie brała pod uwagę: zaoferowaną cenę.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  1. Wpłynięcie jednej ważnej oferty na pojazd wystarczy do rozstrzygnięcia konkursu. Obecność Oferentów podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa.
  2. Oferty cenowe poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.
  3. W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert komisja przeprowadzi dodatkowy konkurs ustny w postaci licytacji, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
  4. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny pojazdu przeznaczonego do sprzedaży.
  5. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
  6. Po ustaniu postąpień prowadzący konkurs, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka postępowanie i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
  7. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu licytacji na rzecz nabywcy.
  8. Ogłaszającemu konkurs ofert przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub zamknięcie postępowania bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
  9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie udostępniona w formie pisemnej w terminie 3 dni od następnego dnia po dniu zamknięcia. Ogłoszenie w tej sprawie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.wikom.korsze.pl

Załączniki:

Formularz oferty

Zdjęcia pojazdów:

OSTRÓWEK K-162

WÓZ ASENIZACYJNY BECZKA PS-45

PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA AUTOSAN D47

FIAT DOBLO

 

9.05.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Sprzedaż pojazdów używanych przez „WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach"

Informujemy, że postępowanie dotyczące sprzedaży pojazdów używanym przez "WIKOM" nie zostało roztrzygnięte. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty.