Przejdź do treści strony

Legalizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Wikom Korsze do 31 maja tego roku umożliwia mieszkańcom dobrowolne zalegalizowanie bezumownego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej lub pobór wody z sieci wodociągowej.

Jeżeli nielegalnie pobierasz wodę z naszej sieci wodociągowej lub nielegalnie odprowadzasz ścieki do naszej sieci kanalizacyjnej, powinieneś niezwłocznie zgłosić to do „Wikom” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach oraz złożyć wypełniony druk zgłoszenia legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Osoby które, w terminie do końca maja 2023 roku dobrowolnie zgłoszą istnienie na nieruchomości jakichkolwiek nieprawidłowości, zapewnia się o polubownym uregulowaniu powstałych nieścisłości.

Pomożemy we wszystkich formalnościach !

Podłączenie nieruchomości do sieci wodnej i kanalizacyjnej wymaga spełnienia szeregu obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jeżeli bezumownie odprowadzasz ścieki lub pobierasz wodę z sieci wodociągowej, to zrzucasz obowiązek opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki na pozostałych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych Wikom Korsze. W przypadku kradzieży wody powstają na sieciach straty, za które to mieszkańcy muszą zapłacić.

LEGALIZACJA PRZYŁĄCZA

W związku z planowanymi od maja 2023 roku kontrolami przez Urząd Miejski w Korszach i Wikom Korsze w zakresie legalizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zachęcamy do zgłoszenia do 31 maja 2023 roku celem uregulowania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie, dostarczając niezwłocznie do Wikom Korsze zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 

KONTROLE

W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić zadymianie sieci kanalizacyjnej w celu wykrycia nielegalnych podłączeń zrzutów wody deszczowej i ścieków do kanalizacji sanitarnej. Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

Dlaczego przeprowadzimy zadymianie sieci kanalizacyjnej? Bo ścieki komunalne docierają do oczyszczalni ścieków, a tam poddawane są skomplikowanym procesom biologicznym i chemicznym, aby je można oczyszczone odprowadzić do rzeki. Tymczasem ścieki „rozcieńczone” deszczówką mogą zaburzyć proces oczyszczania.

Należy również zaznaczyć, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób między innymi w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

KARY ZA NIELEGALNE PRZYŁĄCZE

Za stwierdzone nieprawidłowości związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków bez zawartej umowy grożą kary:

– za nielegalne podłączenie do kanalizacji sanitarnej grozi grzywna do 10 tys. zł plus 1000 zł za każdy udowodniony miesiąc korzystania z takiego przyłącza,

– za nielegalne podłączenie do sieci wodociągowej grozi grzywna do 5 tys. zł plus 1000 zł za każdy udowodniony miesiąc korzystania z takiego przyłącza.

 

Dokumenty do pobrania:

Legalizacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego – etapy postępowania

Zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Protokół w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków