Przejdź do treści strony

Komunikat

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korsze, zabrania się wyrzucania (wystawiania):

– mebli i odpadów wielkogabarytowych,

– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

Wyżej wymienione odpady powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić nie wcześniej, niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem w miejscu udostępniania odpadów.

W/w odpady będą odbierane raz na kwartał zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Ponadto informujemy, że w ramach wnoszonej do Urzędu Miejskiego w Korszach opłaty za odpady, można je bez dodatkowych kosztów dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u przy ul. Polnej 6 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – pod numerem 89 754 05 45.

 

Uchwała nr XXXV/217/2021 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korsze:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwKorszach/document/798854/Uchwała-XXXV_217_2021