O firmie

Prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miasta w Korszach z dnia 1 sierpnia 2002 r. znak: GT.6225-6/02. Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania Spółki jest działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki. Ponadto Spółka prowadzi działalność obejmującą: budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz usługi w zakresie gospodarki odpadami oraz oczyszczania ulic i chodników.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast